Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de diensten die door MOBLY worden geleverd (hierna “Diensten”) aan de klanten (hierna “Klanten”) die via de website www.mobly.be (hierna “de Website”) een bestelling hebben geplaatst voor een aankoopkeuring waarbij een gereputeerde door MOBLY aangestelde expert een tweedehandswagen checkt en advies verleent over de technische staat van de wagen en de prijs van de wagen (volgens de specificaties vermeld op de Website) (hierna “Aankoopkeuring”). “MOBLY”: Mobly NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 10, met KBO-nummer 0682.541.092.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Klanten erkennen dat adviezen die in het kader van de Aankoopkeuring worden gegeven en de Diensten die worden geleverd aan Klanten slechts richtinggevend zijn en geen enkele resultaatsverbintenis inhouden dat de betrokken wagens vrij zijn van enige gebreken of dat er in de praktijk bij gebruik van de wagen geen afwijkingen zullen bestaan ten aanzien van de verschafte informatie, waarbij eventuele gebreken dus de uitsluitende verantwoordelijkheid blijven van de verkopers van de wagen.
2. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van MOBLY in elk beperkt tot materiële, rechtstreekse schade geleden door een Gebruiker die in oorzakelijk verband staat met een zware fout vanwege MOBLY (met uitsluiting van andere indirecte, commerciële, morele of andere schade).

ARTIKEL 3 – KLACHTEN EN BETWISTINGEN

Klachten met betrekking tot de Diensten en de Aankoopkeuring dienen te worden gemeld aan MOBLY binnen de 8 dagen volgend op de kennisname door de betrokken Klant van de elementen waarop de klacht is gebaseerd en dit ofwel door verzending van een email aan MOBLY ofwel door verzending van een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van MOBLY.

ARTIKEL 4 – PRIVACY

Klanten aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens en de gegevens die door Klanten worden verstrekt of die passief worden ingezameld, doorMOBLY worden geregistreerd en verwerkt, verwerking die aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van MOBLY, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De geregistreerde en verwerkte gegevens (hierna “de Gegevens”) betreffen onder meer: het IP-adres, de sessies op de Website, de taalkeuze, de geraadpleegde pagina’s van de Website en andere gegevens die door de betrokken Klanten ter beschikking worden gesteld van MOBLY, de identiteit en andere persoonlijke gegevens, alle tijdens de registratie en latere transacties meegedeelde informatie, gegevens met betrekking tot de bankrekening en gegevens met betrekking tot het gebruik van het Website. De Gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (1) om alle Klanten gemakkelijk toegang te bieden tot en gebruik te maken van alle functionaliteiten van de Website, (2) het beheer van de relatie met de Gebruiker en het beheer van en de Diensten, (3) ten behoeve van marktonderzoek en het opmaken van statistieken, (4) voor direct marketing voor Diensten of voor andere diensten aangeboden door MOBLY of derden waarmee MOBLY een contractuele of andere verhouding mee heeft en meer in het algemeen (5) om MOBLY toe te laten met de Klanten te communiceren en hen op de hoogte te houden van elke andere door MOBLY of door derden waarmee MOBLY een contractuele of andere verhouding mee heeft opgestarte operatie. Behalve indien de mededeling van de Gegevens aan derden noodzakelijk is om de hiervoor opgesomde doelstellingen te verwezenlijken is MOBLY niet gemachtigd om de Gegevens bekend te maken, te verkopen, te verhuren of uit te wisselen met derden zonder het uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de betrokken persoon.

Klanten hebben te allen tijde het recht om zich zonder kosten en op eenvoudig verzoek (door het versturen van een email) te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens met het oog op direct marketing of de verzending van commerciële berichten of reclame via de post, e-mail of telefoon en hebben het recht om toegang te krijgen tot de hen betreffende Gegevens om desgevallend rechtzetting te vragen voor elk onjuist of onvolledig Gegeven.

ARTIKEL 5 – ALGEMEEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbank zou uitsluiten in welk geval de bevoegdheid bepaald wordt op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.