Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Mobly NV

Versie december 2019

1. Bedrijfsgegevens

Deze algemene voorwaarden worden aangeboden door Mobly, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 6-8 bus 5/102, 2600 Berchem, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0682.541.092 (hierna “Mobly”).

2. Gebruik van de website

Website: De Mobly website (met inbegrip van teksten, grafische vormgeving, logo’s, icons, afbeeldingen, audio clips, software en andere inhoud), is eigendom van Mobly of haar respectievelijke licentiegevers, en is beschermd onder het toepasselijke auteursrecht.

Merken en handelsnamen: Het “Mobly” merk, “Mobly” handelsnaam en elke andere commerciële aanduiding naar Mobly, zijn eigendom van Mobly en beschermd onder het toepasselijke merkenrecht. Andere merken, handelsnamen of commerciële aanduidingen zijn de eigendom van de respectievelijke rechtenhouder. Als Mobly merken van andere partijen op haar website vermeldt, betekent dat niet dat Mobly het doen en laten van deze andere partijen goedkeurt.

Licentie: Mobly verschaft je een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Mobly website, inhoud, merken en handelsnamen in de vorm zoals deze wordt aangeboden door Mobly. Downloads die ter beschikking worden gesteld door Mobly, zijn uitsluitend voor je persoonlijk gebruik. Je mag in geen geval de Mobly website, de inhoud, de merken of de handelsnaam gebruiken op een andere wijze dan zoals door Mobly ze aanbiedt, of op enige andere wijze die nadelig is voor Mobly.

Links: De Mobly website kan links bevatten naar pagina’s of inhoud van derde partijen. Dit betekent niet dan Mobly het doen en laten van deze andere partijen goedkeurt.

3. Mobly Producten

3.1. Algemeen

Aanvaarding: Mobly biedt haar diensten aan onder deze algemene voorwaarden. Door de diensten van Mobly te gebruiken, aanvaard je ook deze algemene voorwaarden. Als je niet wilt instemmen met deze algemene voorwaarden, dan zal je de diensten van Mobly niet gebruiken.

De voorwaarden hierna zijn bijkomend van toepassing op de respectievelijke diensten die worden aangeboden door Mobly.

3.2. Software applicatie (Mobly Go) (de “App”)

Eigendomsvoorbehoud: Alle intellectuele eigendomsrechten in the App zijn en blijven eigendom van Mobly.

Licentie: Mobly verschaft je hierbij een niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sublicenceerbare, herroepbare licentie, voor het gebruik van Mobly Go voor persoonlijk, niet commerciëel gebruik.

Restricties: In geen geval zal jij, of iemand op jouw instructie:

 • De App (inclusief haar inhoud) kopiëren, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, of op enige andere wijze gebruiken in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden;
 • De inhoud van de App dupliceren buiten de App of gebruiken voor enige andere service zonder voorafgaande toestemming van Mobly;
 • Buiten de mogelijkheden die Mobly aan haar gebruikers aanbiedt, op een andere wijze een database creëren met gegevens vanuit de App (onder meer door het systematisch downloaden van de inhoud van de App) of op enig andere wijze de inhoud van de App gebruiken buiten de App om;
 • Jouw account of jouw accountgegevens delen met derden.

Wegcode: Je zal er zelf voor zorgen dat je steeds de wegcode respecteert tijdens het gebruik van de App. Je erkent dat de App de officiële en wettelijke verkeersinformatie niet vervangt (met inbegrip van verkeerstekens, verkeerslichten, verkeersborden, …), en dat het gebruik van de App volledig op je eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

Garantie: Mobly stelt je de App ter beschikking zonder enige garantie naar het gebruik, de functionaliteiten, beschikbaarheid, accuraatheid.

Blog posts en feeds: De App bied je de mogelijkheid om te participeren in blog posts en feeds binnen de App. Je zal er steeds voor zorgen om geen zaken te posten die ingaan tegen de goede zeden, die schadelijk of nadelig kunnen zijn voor anderen, die onwettig zijn, of, die een inbreuk uitmaken op de intellectuele rechten of privacy van derden. Mobly behoudt zich steeds het recht voor om blog posts en feeds te modereren en desgevallend te verwijderen, evenwel zonder dat Moby de verplichting heeft om blog posts en feeds (vooraf) te screenen. Voor zover nodig om de blog posts en feeds te kunnen publiceren binnen de App en te kunnen meedelen in gelijk welke vorm aan andere gebruikers van de App, verschaf je hierbij Mobly een wereldwijde en overdraagbare licentie voor de duurtijd van het respectievelijke (intellectuele) eigendomsrecht om dit te kunnen bewerkstelligen.

Duurtijd & Beëindiging: Jij kan steeds op ieder moment het gebruik van de App stopzetten. Je kunt Mobly ook verzoeken om je account te verwijderen. In dat geval zal Mobly hierbij redelijkerwijze de nodige actie nemen om dit verzoek te voldoen. Weet wel dat deze gegevens niet onmiddellijk uit de back-up zullen verdwijnen. Mobly kan eveneens de licentie stopzetten of opschorten als je de voorwaarden van deze licentie schendt. In geval van een betalend abonnement op de App, zal je toegang hebben tot de betalende diensten die worden aangeboden door Mobly via de app voor de duurtijd van het abonnement. Betalende abonnementen zullen automatisch hernieuwen voor telkens dezelfde duurtijd, tenzij je je abonnement opzegt, minstens 7 dagen voor het einde van het lopende abonnement.

3.3. Verzekeringsproducten

Wettelijke & gereglementeerde Informatie:

 • Identificatie: Mobly NV, een dochteronderneming van Baloise Belgium, naamloze vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0400.048.883, is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen als verzekeringsmakelaar onder het nummer 016693 A. U kan steeds contact opnemen met Mobly op het adres Posthofbrug 6-8 bus 5/102, 2600 Berchem, +32 491 19 18 49, of info@mobly.be
 • Toezichthoudende instantie: Mobly is als verzekeringsmakelaar onderworpen aan de controle en het toezicht van de i) Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel - www.fsma.be en ii) Nationale Bank van België (NBB): www.nbb.be
 • Klachten: Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Mobly. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, , 1000 Brussel – tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as/. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.
 • AssurMiFID-gedragsregels: Deze leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.
 • Wetgevend Kader. De AssurMiFID-gedragsregels vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.Overeenkomstig deze gedragsregels is Mobly gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Mobly gerespecteerd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Belangenconflicten. Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Mobly in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) Mobly en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van Mobly en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft Mobly de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
  • situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant;
  • situaties waarbij Mobly een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • situaties met een financiële drijfveer om andere klant te laten voorgaan;
  • situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de klant wordt uitgeoefend;
  • situaties waarbij Mobly een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
  • situaties waarbij Mobly deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van Mobly.
 • Belang van de klant. Mobly neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
  • een interne instructienota;
  • een aangepast verloningsbeleid;
  • een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsproducten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de klanten toe te lichten;
  • een beleid dat het recht voorbehoudt van Mobly om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
  Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van Mobly aangepast en/of geactualiseerd worden.
 • Specifieke transparantie. Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door Mobly over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.
 • Vergoeding. Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan onze verzekeringsportefeuille bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken die wij invullen. Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.
 • Communicatie. De informatieverstrekking en communicatie tussen ons zal verlopen in de taal die door u wordt gekozen of bij gebrek hieraan in de taal die u hanteert bij de communicatie met onze maatschappij. U hebt daarbij de keuze tussen het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Meer informatie. Indien u meer informatie wenst over ons belangenconflictenbeleid of over wat AssurMiFID concreet voor u betekent, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Verzekeringsactiviteiten: In het kader van haar activiteiten als verzekeringsmakelaar, biedt Mobly online bepaalde verzekeringsproducten van derde partijen aan, zonder dat Mobly enig advies verstrekt aan de aanvrager (buiten de normale informatieverplichtingen die van toepassing zijn op Mobly als makelaar) en zonder het uitvoeren van een onpartijdige analyse. Concreet vraagt Mobly aan de aanvrager om bepaalde gegevens mee te delen (vb. telefonisch, via de online module op de Mobly website, of, via de Mobly app). Na geautomatiseerde verwerking van deze gegevens zal Mobly al dan niet een voorstel overmaken aan de aanvrager. in dit kader is het bijgevolg noodzakelijk dat Mobly informatie deelt met de verzekeraar om je een passend verzekeringsvoorstel te kunnen overmaken.

Herroepingsrecht: Zowel de verzekeringnemer als de verzekeringsonderneming kunnen de verzekeringsovereenkomst (“overeenkomst”) zonder boete en zonder motivering opzeggen per aangetekende brief binnen 14 kalenderdagen. Deze termijn loopt vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop de verzekeringnemer de contractvoorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame gegevensdrager heeft ontvangen, indien dit later is. De opzegging door de verzekeringnemer heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. De opzegging door de verzekeringsonderneming treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan. Als de overeenkomst wordt opgezegd door de verzekeringnemer of door de verzekeringsonderneming en op verzoek van de verzekeringnemer met de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen was voor de opzegging, is de verzekeringnemer gehouden tot betaling van de premie in verhouding tot de periode gedurende welke dekking werd verleend. Dit is de vergoeding voor reeds verstrekte diensten. Met uitzondering van de vergoeding voor reeds verstrekte diensten, betaalt de verzekeringsonderneming alle bedragen terug die hij van de verzekeringnemer krachtens deze overeenkomst heeft ontvangen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt:

 • wanneer de consument opzegt, vanaf de dag waarop de verzekeringsonderneming de kennisgeving van de opzegging ontvangt;
 • wanneer de verzekeringsonderneming opzegt, vanaf de dag waarop hij de kennisgeving van opzegging verzendt.

juistheid van gegevens: De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingebrachte gegevens. Verkeerd ingebrachte gegevens of ontbrekende gegevens kunnen leiden tot een incorrect of niet passend voorstel. Je bevestigt hierbij dat i) je gerechtigd bent om Mobly de desbetreffende gegevens te verschaffen en ii) dat de gegevens die je verschaft overeenstemmen met de realiteit. In geval van schending van het voorgaande, behoudt Mobly zich alle rechten voor, met inbegrip van het onmiddellijk stopzetten, zonder aansprakelijkheid van Mobly, van de de diensten die Mobly aan je aanbiedt.

Individuele besluitvorming: Mobly vraagt bepaalde persoonsgegevens van je (voornamelijk om wettelijke of reglementaire redenen, bijv. om je meerderjarigheid te checken) om je al dan niet een verzekeringsvoorstel te doen. Het verzekeringsaanbod is gebaseerd op zowel objectieve kenmerken als de technische gegevens van je voertuig. Mobly weert hierbij elke vorm van discriminatie. Als je meer wilt weten over de wijze van besluitvorming, kan je Mobly altijd contacteren.

Opvragen van technische gegevens: indien je via Mobly een aanbod wenst te verkrijgen op basis van je gegevens van je voertuig (bijvoorbeeld nummerplaat), dan verklaar je je akkoord met de volgende paragraaf:

Wij wensen jouw nummerplaat te kennen om alle technische gegevens van je voertuig te kunnen opvragen (bv. merk, model, brandstoftype, transmissie, chassisnummer, ...). Deze technische gegevens zullen gebruikt worden om je een geschikt verzekeringsaanbod te kunnen doen. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. Wij zullen van onze provider geen enkele informatie ontvangen met betrekking tot jouw persoonlijke levenssfeer. Indien je niet wenst om hiervoor jouw nummerplaat mede te delen, kan je je voertuig manueel invoeren om ons verzekeringsaanbod te ontvangen.

Dongle: Bepaalde verzekeringsproducten worden aangeboden in combinatie met een dongle (een elektronisch toestel dat geconnecteerd is met de ODB 2 (on board diagnostics) poort van je auto). De dongle wordt ter beschikking gesteld onder de bruikleenvoorwaarden van Mobly beschikbaar op https://account.mobly.be/nl/Bruikleenvoorwaarden-van-de-dongle of de URL zoals ge-update. Het gebruik van de dongle is een wezenlijk onderdeel van het verzekeringsaanbod en moet steeds geconnecteerd zijn en blijven met de OBD 2 poort. Bij het maken van misbruik, of, het onoordeelkundig of onrechtmatig gebruiken of verwijderen, van de dongle behoudt Mobly zich alle rechten voor, met inbegrip van:

 • een aanrekening van een premie van 25 Euro per dag zolang de dongle geen gegevens kan verwerken omwille van bovenstaande redenen en onder voorbehoud van aanrekeningen (of latere rectificaties) onder een hoger werkelijk gebruik dat Mobly kan aantonen;
 • het onmiddellijk stopzetten, zonder aansprakelijkheid van Mobly, van de de diensten die Mobly aan je aanbiedt indien de dongle 14 dagen lang geen gegevens kan verwerken omwille van bovenstaande redenen.

Verzekering stopzetten: Wanneer je je verzekering wil stopzetten, laat ons dit weten via verzekeringen@mobly.be of 03 376 01 10. Vervolgens wordt je verzekering - in gezamenlijk akkoord - stopgezet op de laatste dag van de eerstvolgende periode.

3.4. Kredietbemiddeling autofinanciering

Wettelijke & gereglementeerde Informatie:

 • Identificatie. Mobly NV, naamloze vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0682.541.092, is ingeschreven in het register van bemiddelaars in het consumentenkrediet onder het nummer 016693 A. U kan steeds contact opnemen met Mobly op het adres Posthofbrug 6-8 bus 5/102, 2600 Berchem, +32 491 19 18 49, of info@mobly.be.
 • Toezichthoudende instantie. Mobly is als kredietbemiddelaar onderworpen aan de controle en het toezicht van de i) Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel - www.fsma.be en ii) de Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie, NG III, City Atrium C Vooruitgangstraat, 50 1210 Brussel – https://economie.fgov.be/nl
 • Kredietgever. Mobly treedt op als zelfstandige kredietbemiddelaar (agent in nevenfunctie) voor consumentenkredieten in het kader van autofinanciering aangeboden door Bank Van Breda NV, met adres Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen (“Kredietgever”).

Kredietbemiddeling: Door het overmaken aan Mobly van de aanvraag tot het verlenen van het desbetreffende consumentenkrediet, gaat u ermee akkoord dat Mobly deze gegevens verder overmaakt aan de Kredietgever teneinde deze toe te laten het desbetreffende contract voor consumentenkrediet af te kunnen sluiten. Elk aanbod van kredietbemiddeling door Mobly is steeds onder voorbehoud van de effectieve goedkeuring en aanvaarding van uw dossier door de kredietgever.

3.5. Aankoopexpert

Mobly neemt redelijke maatregelen om een kwalitatief resultaat te leveren. De adviezen en diensten van de Aankoopexpert zijn echter slechts richtinggevend. Mobly geeft geen waarborg af dat de betrokken wagens vrij zijn van gebreken, of dat er bij gebruik van de wagen afwijkingen zijn van informatie die Mobly verschaft. Mobly neemt geen aansprakelijkheid voor eventuele gebreken aan de betrokken wagens.

3.6. Autorapport

Voor het autorapport deelt de aanvrager bepaalde gegevens met Mobly via de online module op de Mobly website of via de Mobly app. Na geautomatiseerde verwerking van deze gegevens zal Mobly al dan niet een autorapport overmaken aan de aanvrager. Mobly neemt redelijke maatregelen om de resultaten van het rapport relevant en kwalitatief te maken. Het autorapport is echter een indicatief resultaat, en ook afhankelijk van de gegevens die de aanvrager deelt.. Mobly neemt dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van de rapportage. Tenzij anders overeengekomen is het autorapport bedoeld voor je persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Restricties:

 • Je mag de inhoud van het autorapport niet dupliceren buiten de autorapport module of gebruiken voor enige andere service zonder voorafgaande toestemming van Mobly;
 • o Het is niet toegestaan om een database te creëren met de gegevens vanuit de autorapport module (onder meer door het systematisch downloaden van de inhoud van de autorapport module) of op een andere wijze gebruiken buiten de autorapport module om;

4. Garanties

De garanties die Mobly geeft zijn vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Andere (impliciete) garanties worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid

Tenzij wettelijk anders bepaald, is de aansprakelijkheid van Mobly beperkt tot de materiële, rechtstreekse schade geleden door een de gebruiker, voor zover veroorzaakt door een zware fout vanwege Mobly (met uitsluiting van andere indirecte, commerciële, morele of andere schade).

6. Betalingen

Tenzij anders vermeld in het specifieke aanbod van Mobly (bv. de bijzondere verzekeringsvoorwaarden), zijn:

 • de betalingen volledig verschuldigd voorafgaand aan het starten van de desbetreffende Mobly service.
 • betalingen onmiddellijk te voldoen (vb. met bank- of kredietkaart, PayPal, …)

Elke betaling is onherroepelijk verworven door Mobly tenzij wettelijk anders zou zijn bepaald.

Indien je hebt ingeschreven op een dienst van Mobly met weerkerende periodieke betaling (vb. maandelijkse betaling), zal Mobly automatisch op die weerkerende regelmatige basis de vergoeding voor de desbetreffende weerkerende periode, inclusief eventueel van toepassing zijnde belasting, in rekening brengen volgens de door jou gekozen betalingsmethode. Voor zoveel als nodig geef je bij het aangaan van de Mobly Service, Mobly de toestemming om het desbetreffende bedrag in rekening te brengen op de door jou gekozen betalingsmethode en/of bij jouw financiële instantie.

>

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TIJDIG VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN EN VOOR HET AAN MOBLY VERSTREKKEN VAN GELDIGE CREDITCARD- OF BETAALREKENINGGEGEVENS VOOR HET VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN. Wanneer Mobly de verschuldigde kosten niet van je creditcard of betaalrekening kan doen afschrijven, dan behoudt Mobly het recht voor om de betrokken dienst op te schorten of, bij blijvend in gebreke, de betrokken dienst te beëindigen ten nadele jou.

Wanneer je je creditcard of betaalrekening wilt wijzigen of wanneer de status van je creditcard of betaalrekening is veranderd, dan zal je contact moeten opnemen met Mobly.

Betalingen zijn en blijven verschuldigd zolang je gebruik maakt van de desbetreffende Mobly dienst.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 25 indien het factuurbedrag minder dan € 100 bedraagt, en een minimum van € 50 indien het factuurbedrag € 100 of meer bedraagt.

7. Elektronisch contracteren

Je gebruik van de Mobly Diensten omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties te doen op elektronische wijze. JE ERKENT DAT JE ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN JE INSTEMMING EN INTENTIE REPRESENTEREN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES. JE INSTEMMING EN INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN MIDDELS ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ALLE TRANSACTIES DIE JE DOET VIA DEZE DIENSTEN, WAARONDER KENNISGEVINGEN VAN ANNULERINGEN, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES.

8. Privacy

De Mobly privacyverklaring (beschikbaar op https://account.mobly.be/nl/privacybeleid of de URL zoals ge-update) is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

9. Klachten en betwistingen

Een klacht over de diensten van Mobly kun je richten aan klacht@mobly.be, of door een aangetekende brief te sturen aan de maatschappelijke zetel van Mobly. Je moet dit dan doen binnen 8 dagen nadat de aanleiding voor je klacht is ontstaan.

10. Toepasselijk Recht & rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene Voorwaarden (inclusief de precontractuele betrekkingen tussen de Mobly en de consument inzake haar optreden als verzekeringsmakelaar). De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbank zou uitsluiten. In dat geval is de bevoegdheid bepaald op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.